ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 11 Ιουλ 2012

  Ιούλιος 2012: Η απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων στην οδό Αιγιαλέως Αιγείρας

  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Ιουνίου 2012 Αριθ. Απoφ.: 365
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, συνήλθε στις 11 Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου,
  μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Φιλιππόπουλου, με αριθ. πρωτ. 23560/6-6-2012, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
  Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Ιωάννης Θεοφανόπουλος - Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, 2) Φώτιος Θεοδωρόπουλος- Δημοτ.Κοιν. Διακοπτού, 3) Μαρία Καρρά - Τ.Κ. Ακράτας, 4) Σπυρ.Ζούδιος – Τ.Κ. Πτέρης, 5) Αναστ. Μούσκας – Τ.Κ. Νικολεϊκων, 6)Ανδρ. Παπαγεωργίου – Τ.Κ. Σελινούντα, 7) Αλεξ.Ευθυμιοπούλου –Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 8)Χρ. Κανάγιας - Τ.Κ. Σαλμενίκου, 9) Αντων. Γκέκας – Τ.Κ. Αιγών, 10) Αποστ. Μεντζελόπουλος – Τ.Κ. Χρυσανθίου και 11) Παν.Κρικέτος –Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων.
  Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Παν.Ασημακόπουλος, 2) Μιχ. Μουτούσης, Αντιδήμαρχος, 3) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,5) Μιχ.Κυριακόπουλος & 6) Γεωρ. Ντίνος, κωλυόμενοι.
  Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα33 Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ( αποφ. αριθ. 328 έως και 371 )
  Για το αντικείμενο: «Έγκριση της αριθ. 55/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας περί απαγόρευσης της διέλευσης των οχημάτων στην Αιγιαλέως της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας (παραλιακή)».
  O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Φιλιππόπουλος ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ΄ αριθ. 55/2012
  απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που έχει ως εξής:
  «Αποφασίζει ομόφωνα
  Την έγκριση της αριθ. 7/2012 απόφασης της Τ.Κ. Αιγείρας για την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων στην οδό Αιγιαλέως της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας (παραλιακή) από τις 18.00 μ.μ. έως 06.00 π.μ. και την μονοδρόμηση αυτής με είσοδο των οχημάτων από την οδό Άρχωνος και με κατεύθυνση από Αθήνα προς Πάτρα για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2012. Η ρύθμιση θα γίνει με τοποθέτηση ρυθμιστών πινακίδων».
  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού είδε την υπ΄ αριθ. 55/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθ. 7/2012 απόφαση της Τ.Κ. Αιγείρας, αφού έλαβε υπόψη του το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2063/16-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, τη διάβρωση του δρόμου από την θάλασσα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει
  πεζοδρόμηση και τα αιτήματα των καταστηματαρχών που διαθέτουν επιχειρήσεις κατά μήκος του ανωτέρω δρόμου καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Παναγιώτης Μπερούκας, 3) Αθανάσιος Σταυρόπουλος, 4) Μαρία Τσουκαλά, 5) Λεωνίδας Μαυρουδής, 6) Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 7) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος και μετά από διαλογική συζήτηση,
  Ομόφωνα Αποφασίζει
  1) Nα εγκρίνει την υπ’ αριθ. 55/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας για την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων στην οδό Αιγιαλέως της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας (παραλιακή) από τις 18.00 μ.μ. έως 06.00 π.μ. και τη μονοδρόμηση αυτής με είσοδο των οχημάτων από την οδό Άρχωνος και με κατεύθυνση από Αθήνα προς Πάτρα για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2012. Η ρύθμιση θα γίνει με τοποθέτηση ρυθμιστών πινακίδων. και Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας για τις παραπέρα ενέργειες.
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 365/2012

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !