ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 17 Ιουλ 2012

  Προχωρά η αντικατάσταση της Μεμβράνης τού Στεγάστρου στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας

  Το Αρχαίο Θέατρο από το διάστημα...!
  Δορυφορική κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου
  23 Ιουλίου 2012, η πρόχειρη δημοπρασία
  Στη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της
  παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 αναλογικά εφαρμοζόμενου στη φύση του
  αντικειμένου  (εργασίες)  και  του  άρθρου  11  του    Π.Δ.  99/1992  για  την  επιλογή
  αναδόχου για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΝΑΩΝ
  D  ΚΑΙ  E  ΣΤΟΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΧΩΡΟ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΙΓΩΝ  (ΑΡΧΑΙΑ
  ΑΙΓΕΙΡΑ)» προχωρά με απόφασή της
  η Προϊσταμένη της  ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ΄Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη – Ίρις Κόλια Δρ.Αρχαιολόγος. Η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα:
  «1. Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
  χαμηλότερη   τιμή   για   την   επιλογή   αναδόχου   για   την   «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΝΑΩΝ D ΚΑΙ E ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ
  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΓΩΝ (ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΕΙΡΑ)» εκτιμώμενου συνολικού κόστους
  τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 38.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  2. Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 1 ου  υποέργου της πράξης  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
  –  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΙΓΩΝ  (ΑΡΧΑΙΑ
  ΑΙΓΕΙΡΑ),  ΠΡΩΤΗ  ΦΑΣΗ»  ενταγμένου  στο  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «07-
  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό
  MIS  337422,  ΚΩΔ.  Πράξης  ΣΑ:  2011ΣΕ01480069  που  συγχρηματοδοτείται  από  το
  ΕΤΠΑ   στα   πλαίσια   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   Δυτικής   Ελλάδας   –
  Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013.
  3.  Οι  Γενικοί  και  Ειδικοί  Όροι  του  Πρόχειρου  Διαγωνισμού  περιγράφονται
  αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αναλυτική Διακήρυξη και στα Παραρτήματα Α΄
  και Β΄ αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
  4.   Οι   προσφορές   υποβάλλονται   μέχρι   την   23   Ιουλίου   2012   και   ώρα   14:00
  (καταληκτική  ημερομηνία).  Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω
  ημερομηνία  και  ώρα  είναι  εκπρόθεσμες,  δεν  αξιολογούνται  αλλά  επιστρέφονται.
  Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 24 Ιουλίου 2012. 
  Η  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.»

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !