ΝΕΟ

17 Ιουλ 2012

Προχωρά η αντικατάσταση της Μεμβράνης τού Στεγάστρου στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας

Το Αρχαίο Θέατρο από το διάστημα...!
Δορυφορική κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου
23 Ιουλίου 2012, η πρόχειρη δημοπρασία
Στη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 αναλογικά εφαρμοζόμενου στη φύση του
αντικειμένου  (εργασίες)  και  του  άρθρου  11  του    Π.Δ.  99/1992  για  την  επιλογή
αναδόχου για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΝΑΩΝ
D  ΚΑΙ  E  ΣΤΟΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΧΩΡΟ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΙΓΩΝ  (ΑΡΧΑΙΑ
ΑΙΓΕΙΡΑ)» προχωρά με απόφασή της
η Προϊσταμένη της  ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ΄Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη – Ίρις Κόλια Δρ.Αρχαιολόγος. Η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα:
«1. Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη   τιμή   για   την   επιλογή   αναδόχου   για   την   «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΝΑΩΝ D ΚΑΙ E ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΓΩΝ (ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΕΙΡΑ)» εκτιμώμενου συνολικού κόστους
τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 38.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 1 ου  υποέργου της πράξης  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
–  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΙΓΩΝ  (ΑΡΧΑΙΑ
ΑΙΓΕΙΡΑ),  ΠΡΩΤΗ  ΦΑΣΗ»  ενταγμένου  στο  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «07-
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό
MIS  337422,  ΚΩΔ.  Πράξης  ΣΑ:  2011ΣΕ01480069  που  συγχρηματοδοτείται  από  το
ΕΤΠΑ   στα   πλαίσια   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   Δυτικής   Ελλάδας   –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013.
3.  Οι  Γενικοί  και  Ειδικοί  Όροι  του  Πρόχειρου  Διαγωνισμού  περιγράφονται
αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αναλυτική Διακήρυξη και στα Παραρτήματα Α΄
και Β΄ αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
4.   Οι   προσφορές   υποβάλλονται   μέχρι   την   23   Ιουλίου   2012   και   ώρα   14:00
(καταληκτική  ημερομηνία).  Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω
ημερομηνία  και  ώρα  είναι  εκπρόθεσμες,  δεν  αξιολογούνται  αλλά  επιστρέφονται.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 24 Ιουλίου 2012. 
Η  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.»

Ανατολική Αιγείρα... Drone !