ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

17 Ιουλ 2012

Προχωρά η αντικατάσταση της Μεμβράνης τού Στεγάστρου στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας

Το Αρχαίο Θέατρο από το διάστημα...!
Δορυφορική κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου
23 Ιουλίου 2012, η πρόχειρη δημοπρασία
Στη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 αναλογικά εφαρμοζόμενου στη φύση του
αντικειμένου  (εργασίες)  και  του  άρθρου  11  του    Π.Δ.  99/1992  για  την  επιλογή
αναδόχου για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΝΑΩΝ
D  ΚΑΙ  E  ΣΤΟΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΧΩΡΟ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΙΓΩΝ  (ΑΡΧΑΙΑ
ΑΙΓΕΙΡΑ)» προχωρά με απόφασή της
η Προϊσταμένη της  ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ΄Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη – Ίρις Κόλια Δρ.Αρχαιολόγος. Η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα:
«1. Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη   τιμή   για   την   επιλογή   αναδόχου   για   την   «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΝΑΩΝ D ΚΑΙ E ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΓΩΝ (ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΕΙΡΑ)» εκτιμώμενου συνολικού κόστους
τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 38.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 1 ου  υποέργου της πράξης  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
–  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΙΓΩΝ  (ΑΡΧΑΙΑ
ΑΙΓΕΙΡΑ),  ΠΡΩΤΗ  ΦΑΣΗ»  ενταγμένου  στο  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «07-
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό
MIS  337422,  ΚΩΔ.  Πράξης  ΣΑ:  2011ΣΕ01480069  που  συγχρηματοδοτείται  από  το
ΕΤΠΑ   στα   πλαίσια   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος   Δυτικής   Ελλάδας   –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013.
3.  Οι  Γενικοί  και  Ειδικοί  Όροι  του  Πρόχειρου  Διαγωνισμού  περιγράφονται
αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αναλυτική Διακήρυξη και στα Παραρτήματα Α΄
και Β΄ αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
4.   Οι   προσφορές   υποβάλλονται   μέχρι   την   23   Ιουλίου   2012   και   ώρα   14:00
(καταληκτική  ημερομηνία).  Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω
ημερομηνία  και  ώρα  είναι  εκπρόθεσμες,  δεν  αξιολογούνται  αλλά  επιστρέφονται.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 24 Ιουλίου 2012. 
Η  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.»

Ανατολική Αιγείρα... Drone !