ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 18 Ιουλ 2012

  Καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από την πλημμύρα στο Θολοπόταμο

  ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  Αθήνα, 12/07/2012 Α.Π. 217019
   ΘΕΜΑ: Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από την πλημμύρα της 06 ης /02/2012 στην περιοχή του ρέματος Θολοπόταμου κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 28+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 67+870 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 79+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 91+500 (ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΙΓΙΟΥ» (Α.Σ. 511/07)
  ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2834
   Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ αριθ. πρωτ. 216942/10-07-2012 Εισήγηση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από συζήτηση του ως άνω θέματος, με ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών του, αποφασίζει και εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους μέχρι 15.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., που θα βαρύνει την ανώνυμη εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», ανάδοχο κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 28+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 67+870 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 79+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 91+500 (ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΙΓΙΟΥ» (Α.Σ. 511/07), σύμφωνα με το άρθρο 19.2.4. της διέπουσας την ως άνω σύμβαση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό αποζημίωσης για έκαστο από τους ζημιωθέντες ιδιοκτήτες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν την 06/02/2012 στην περιοχή του ρέματος Θολοποτάμου στην Αιγείρα, κατά τη διάρκεια κατασκευής του ανωτέρω έργου.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει εντολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσίατου ως άνω έργου να διαπραγματευθεί για την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης με αντίστοιχους φορείς και εταιρείες και εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Κουτσούκο, να επιβλέψει την όλη αυτή διαπραγμάτευση.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα το παρόν τμήμα του Πρακτικού, που αφορά στο υπόψη θέμα. 

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !