2.4.14

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

(Απόσπασμα από τη σχετική μελέτη του Δήμου Αιγιαλείας)
…Μελέτη «Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Διοικητικών Ορίων τέως Δήμου Αιγείρας». 
Η σύνταξη της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ της ΔΕ Αιγείρας που ξεκίνησε από το 2002, αποσκοπούσε στην επίλυσε των τυπικών προβλημάτων και την επανέγκριση του σχεδίου επεκτάσεων της Αιγείρας και στη συνέχεια στον έλεγχο και στην προστασία του φυσικού χώρου και την υποστήριξη των αναπτυξιακών και παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής. 
Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ και στην επανέγκριση του σχεδίου επέκτασης της Αιγείρας, οδηγούν στη δημιουργία αυθαίρετων κατασκευών στην περιφέρεια της πόλης και στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη χρήσεων. 
Δυστυχώς οι καθυστερήσεις στην έγκριση των διαφόρων σταδίων της μελέτης, η έλλειψη χρηματοδότησης για το σύνολο τα μελέτης και η μεταφορά επιμέρους παραδοτέων αυτής από το Γ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι διοικητικές αλλαγές και διαδικασίες λόγω εφαρμογής του «Καλλικράτη», οδήγησαν σχεδόν 15 χρόνια μετά από την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ της ΔΕ Αιγείρας να βρίσκεται σε εκκρεμότητα που χρήζει άμεσης επίλυσης, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Δ/νσης Δόμησης του Δ. Αιγιαλείας. 
Το υπόλοιπο των αμοιβών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μελέτης ανέρχεται περίπου στις 250.000€