ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  13 Δεκ 2012

  Χείμαρροι και …«υδραύλακες» τής Αιγείρας…!

  Λίγο πριν τη συνεδρίαση της Τρίτης 11 Δεκεμβρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε επισημάνει τα εξής: Το 13ο από τα 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη αφορά την Έγκριση και παραλαβή μελέτης “Μελέτη οριοθετήσεων χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων Ν. Αχαΐας». Για να δούμε, θα περιλαμβάνει κάτι για Κριό και Θολοπόταμο…;
  Η συνεδρίαση έγινε, και Πουθενά, όμως στην απόφαση δεν περιγράφονται οι χείμαρροι τής Αιγείρας, Κριός και Θολοπόταμος…
  Τα ερωτήματα λοιπόν παραμένουν: 
  Έχουν οριοθετηθεί παλαιότερα και δεν το γνωρίζει κανείς; 
  Είναι τόσο μικροί που έχουν θεωρηθεί ως «υδραύλακες»; 
  Είναι άνευ «πολιτικής» σημασίας κάποιο χωριουδάκι ονόματι Αιγείρα; 
  Ή μήπως περιμένουν πρώτα τα αντιδιαβρωτικά έργα της ακτογραμμής το 2017 και την εφαρμογή του Σχεδίου πόλεως το 2022;
  Ποιος ευθύνεται για τη ΜΗ οριοθέτηση των ποταμιών τής Αιγείρας:
  Ποια ποτάμια περιλαμβάνονται στην εισήγηση:
  17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο
  Στην Πάτρα σήµερα στις 11-12-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλου (Ακτή Δυµαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας , ύστερα από την υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 286843/1336/5-12-2012 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
  Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) µελών, τα
  47 µέλη…
  το θέµα ημερήσιας διάταξης µε τίτλο «Έγκριση και παραλαβή µελέτης “Mελέτη οριοθετήσεων χειμάρρων & αντιπλημμυρικών έργων Ν. Αχαΐας».
   Το εν λόγω θέµα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 280947/2614/29-11-2012 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:
   «Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθµ. 271581/5747/ 21-11-2012 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αχαϊας
  2. Το Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 § 2στ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.3481/2006 και το άρθρο 37 του ιδίου Νόµου.
  3. To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
  4. Τα Π.Δ. 186/96, Π.Δ. 210/97
  5. Την εγκύκλιο 6 µε αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 194029/611/8-8-12 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε.
  7. Την µε αρ. 35/2008 απόφαση Νοµαρχιακής Επιτροπής Μελετών & Εκτέλεσης Έργων έγκρισης του Πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.3316/2005, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 5, παρ. 5 α του ιδίου Νόµου, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ», στους µελετητές «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) –ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ-ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ».
  8. Τη σύµβαση ανάθεσης της µελέτης που υπογράφτηκε την 6-3-2008 µεταξύ των µελετητών ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΔΕ Ε.Ε, ΧΑΡ.ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ, ΚΩΝ.
  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ και του Νοµάρχη Αχαΐας Δ. Κατσικόπουλου.
  9. Το πρακτικό 8/6-10-2008 του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων µε το οποίο εγκρίνει τη σύναψη Σ.Σ. Σύµβασης.
  10. Το πρακτικό 32 και την αρ. 360/2008 Απόφαση Νοµαρχιακής Επιτροπής Έργων και Μελετών Ν.Α. Αχαΐας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης 113.000,00€ µε Φ.Π.Α. και τη Σύναψη Συµπληρωµατικής Σύµβασης.
  11. Την µε αρ. πρ.Η4132/29-06-2009 Απόφαση της Δ.Τ.Υ. Έγκρισης 1 ου Συγκριτικού Πίνακα
  συµπληρωµατικών εργασιών.
  12. Τη συµπληρωµατική Σύµβαση που υπογράφτηκε στις 30-6-2009 µεταξύ των µελετητών
  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΔΕ Ε.Ε, ΧΑΡ.ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ, ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ και του Νοµάρχη Αχαΐας Δ. Κατσικόπουλου.
  13. Τους φακέλους των επί µέρους µελετών, δηλαδή την προµελέτη υδραυλικών έργων, την τοπογραφική µελέτη, την περιβαλλοντική και τις επί µέρους οριστικές υδραυλικές µελέτες µε τις τµηµατικές οριοθετήσεις σύµφωνα µε το ν.3010/2002.
  14. Την υπ΄αριθµ. 48489/545/17-5-12 απόφαση ορισµού επιβλεπόντων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, η οποία τροποποίησε την υπάριθµ.Η1839/21-3-2008 απόφαση της Δ/νσης Υπηρεσιών Ν.Α. Αχαΐας.
  15. Το από 11/7/12 φύλλο ελέγχου των επιβλεπόντων περί συµµόρφωσης των αναδόχων προς τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
  16. Την υπ’ αρ. 44911/677/12-7-12 βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης εκπόνησης της µελέτης.
  17. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
   Προεκτιµούµενη αµοιβή : 285.600,00 € µε το Φ.Π.Α
  Ηµεροµηνία Διαγωνισµού /έκπτωση  : 14-01-2008 / 20%
  Πηγή Χρηµατοδότησης : ΚΑΠ 060303
  Ηµεροµηνία υπογραφής Αρχικής Σύµβασης : 06-03-2008
  Ποσό Αρχικής Σύµβασης : 228.375,09 € (µε το Φ.Π.Α.) 191.914,84€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
  Ηµεροµηνία υπογραφής Συµπληρ. Σύµβασης : 30-06-2009
  Ποσό Συµπληρ. Σύµβασης : 113.050,00€ µε το Φ.Π.Α
   18. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 249652/2202/7-11-12 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Οικονοµικών Π.Δ.Ε.
  H τεχνική µελέτη του έργου «Μελέτη Οριοθετήσεων χειµάρρων και αντιπληµµυρικών έργων Ν. Αχαΐας» περιλαµβάνει τις επί µέρους οριστικές µελέτες – οριοθετήσεις:
  Α. Στα πλαίσια της σύµβασης της 6-3-2008:
  • Π. Φοίνικας: σε µήκος 1.685µ. (ανάντη Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου)  ΦΕΚ Δ509/16-11-09
  • Π. Μεγανίτης: σε µήκος 2.245 µ. (ανάντη Ν.Ε.Ο.) ΦΕΚ Δ546/19-10-10
  • Χ. Φίλλιουρας: σε µήκος 600 µ. (ανάντη εκβολής στον Ανω Ξεροπόταµο)  ΦΕΚ Δ600/10-11-10
  • Χ. Ξεροπόταµος: σε µήκος 950µ. (περιοχή ευρείας παράκαµψης Πατρών) ΦΕΚ Δ658/7-12-10
  • Π. Κράθις: σε µήκος 1.650 µ. (ανάντη εκβολής)  ΦΕΚ Δ593/2010
  • Π. Κερυνίτης: σε µήκος (ανάντη εκβολής) 1.275 µ.  ΦΕΚ Δ415/2012
  • Π. Βουραϊκός ( κατάντη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου µέχρι εκβολή) µήκος 100µ. ΦΕΚ Δ579/11-10-12
   Β. Στα πλαίσια της συµπληρωµατικής σύµβασης της 30-6-2009:
  • Π. Μείλιχος στη θέση του Αρχαιολογικού χώρου Βούντενης
   Δ. Πατρέων 340 µ.:  ΦΕΚ Δ138/2009,
  • Ρ. Λουρί Λάκκας Συµπολιτείας σε µήκος 245µ.: ΦΕΚ Δ244/2010
  • Χ. Κατουρλάς Δ. Διακοπτού σε µήκος 2.300µ.: ΦΕΚ Δ242/2010
  • Π. Χάραδρος (Διοικητήριο Π.Δ.Ε). σε µήκος 135µ.:  ΦΕΚ Δ 98/2010
  • Π. Χάραδρος (θέση οδός Διοδώρου Δ.Δ Βελβιτσίου) σε µήκος 336µ.  ΦΕΚ Δ12 /2009
  • Π. Χάραδρος (θ. Μπακαλάρος): σε µήκος 271µ. ΦΕΚ Δ13/2011,
  • Ρ. Κρήνης Δ. Συµπολιτείας (θ.Μπούνιας): σε µήκος 100µ.: ΦΕΚ Δ242 /2010
  • Ρ. Πλανητέρο (θ. Ράπανου) ανάντη εκβολής στον Αροάνιο σε µήκος 107: ΦΕΚ Δ13/1011
  • Ρ. Λαγκάδι Ρέµα Διακοπτού (θ. Μακρής): σε µήκος 240: ΦΕΚ Δ256/2009
  • Ρ. Ανω Λουσοί Καλαβρύτων (θ. Πρόγκας): σε µήκος 140 ΦΕΚ Δ664/2010
  • Χ. Μηλιαγκού Δήµου Αιγίου: σε µήκος 528 µ. ΦΕΚ Δ675/2010
  • Ρ. Μανωλιάς Μεσσάτιδας (Γυµν. Οβρυάς): σε µήκος 250:  ΦΕΚ Δ13/2011
  • Ρ. Ξερόρεµα Κλειτορίας (ιδιοκτησία Γερανίου):263,5  ΦΕΚ Δ528/2010
  • Ρ. Πρεβετιάνα (θ. Χριστοδουλοπούλου) σε µήκος 132µ. ΦΕΚ Δ674/10,
  • Χ. Νεροµάννα Μεσσάτιδας σε µήκος 250µ. ΦΕΚ Δ490/2011
  • Π. Κράθις Ζαρούχλα, θ. Καραφωτιά µήκους 115. Είχε εγκριθεί και κυρωθεί µε την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 157451/6153/24-12-2010. Αναµένεται το ΦΕΚ.
  • Ρ. Ζήρειας (θ. Μανιταρά) σε µήκος 152,60µ.: ΦΕΚ Δ164/2012
   Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι την έγκριση και παραλαβή της µελέτης του έργου «Μελέτη Οριοθετήσεων χειµάρρων και αντιπληµµυρικών έργων Ν. Αχαΐας» όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω». Πριν τη λήψη της απόφασης αυτής είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι
  Δεσύλλας Δηµήτριος, Μπουχάγιερ Αριστείδης, Παπαναστασίου Γεώργιος και Σταθακόπουλος Ευστάθιος.Το Περιφερειακό Συµβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει και παραλαµβάνει την µελέτη του έργου µε τίτλο: «Μελέτη Οριοθετήσεων χειµάρρων και αντιπληµµυρικών έργων Ν. Αχαΐας» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου.- 
  (Ουσιαστικά δηλ. Μόνο η Αιγείρα απουσιάζει από τον κατάλογο…)

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !