ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  10 Δεκ 2012

  «Πολεοδομική μελέτη για την προέγκριση χωροθέτησης νέου κοιμητηρίου Αιγείρας

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Δεκεμβρίου 2012….
  Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη για την προέγκριση χωροθέτησης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας».
  O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Φιλιππόπουλος ανακοινώνει το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει : α) εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αντώνη Παλαιολόγου και β) Βεβαίωση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ.Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, που έχουν ως εξής:
  « α ) Εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου    Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, Προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή Νέου Κοιμητηρίου στο Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας είναι προαπαιτούμενο η σύνταξη της μελέτης ΄΄Πολεοδομική μελέτη προέγκριση χωροθέτησης Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας΄΄. Οι συνθήκες λειτουργίας του υφιστάμενου κοιμητηρίου Αιγείρας και η ανάγκη εξασφάλισης νέων χώρων για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής των οικισμών της Δ.Ε. Αιγείρας,
  οδήγησαν στην απόφαση κατασκευής νέου κοιμητηρίου.
  Για το σκοπό αυτό, ο τ. Δήμος Αιγείρας είχε προβεί στην αγορά γηπέδου, επιφανείας 6.660 μ2 στην εκτός οικισμού περιοχή, νότια του οικισμού των Μαρμάρων στην θέση Χαλιάδες.
  Προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να συνταχθούν οι μελέτες για την κατασκευή του νέου κοιμητηρίου της Αιγείρας, απαιτείται κατ’ αρχήν η σύνταξη πολεοδομικής μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης, για την έγκριση της καταλληλότητας του χώρου του γηπέδου, ώστε να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη χρήση.
  Η μελέτη αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία 2 «Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες» του άρθρου 3 του Π.Δ. 798/78, και η αμοιβή της προεκτιμάται στο ποσό των 7.545,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
  Μετά την από 30-10-2012 βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο βεβαιώνεται ότι αδυνατεί να συντάξει την μελέτη, ο Δήμος μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιώτη μελετητή για την εκπόνησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α /8-6-2006), όπως ισχύει.
  Η ανάθεση της μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (παρ. 3 του άρθρου 209) με απευθείας ανάθεση (εγκύκλιος 2037/11-1-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.
  Σύμφωνα με την Aπόφαση Δ15/οικ/5961 της 03.04.2012 (ΦΕΚ 1200Β/11-04-2012) Υφυπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, η ΑΝΩΤΑΤΗ αμοιβή του πτυχίου Α’ τάξης για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του Π.Δ. 798/78, στις οποίες κατατάσσονται και οι Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες κατηγορίας 2, είναι 25.150,00 €..
  Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, αντί του συνολικού ποσού (25.150,00 Χ 30%) των 7.545,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% της αμοιβής κατηγορίας 2 Πολεοδομικών μελετών τάξης Α.,
  Γι΄ αυτό προτείνουμε την σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας»
  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Να εγκρίνει την αναγκαιότητα της ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή εκπόνησης της μελέτης : «Πολεοδομική μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», η οποία θα ανέλθει με το ΦΠΑ έως το ποσό των 9.280,35 € και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 45-7413 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.
  Β) Βεβαίωση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
    « Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας Ανδρέα Θ. Τσιγκρή Πολιτικού Μηχανικού
  ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας
  Προκειμένου να υπάρξει ωριμότητα του έργου ΄΄Κατασκευή νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, ζητήθηκε από την υπηρεσία μας να προβεί στην σύνταξη της απαραίτητης μελέτης «Πολεοδομική μελέτη για την Προέγκριση Χωροθέτησης Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας».
  Κατόπιν των ανωτέρω Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ω  ότι η Τεχνική μας Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας (πρόσθετες αρμοδιότητες από Νόμο Καλλικράτη).  Η μελέτη μπορεί να εκπονηθεί από ιδιώτη μελετητή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80. Η ανάθεση της μελέτης μπορεί να γίνει με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42 Α /05) ή με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α /06), σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητές ή μελετητικό γραφείο κατόχους πτυχίου Α΄ ή Β΄ τάξης στην κατηγορία 02 των πολεοδομικών μελετών, εφόσον η προεκτιμόμενη αμοιβή όλων των σταδίων της
  μελέτης δεν υπερβαίνει κατά κατηγορία το ποσό των 7.545,00 (25.150,00 x 30%) συν Φ.Π.Α. 23% που αντιστοιχεί στο 30% των ανώτατου ορίου του πτυχίου Α΄ τάξης στην κατηγορία 02 (πολεοδομικές μελέτες) του άρθρου 3 του Π.Δ.798/78 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Δ15/οικ/5961/3-4-12 (ΦΕΚ 1200/11-4-2012 τεύχος Β) Υ.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων.».
  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, είδε την από 30-10-12 βεβαίωση του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Θ. Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α /8-6-2006), το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 3 του Π.Δ.798/78 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Δ15 /οικ/5961/3-4-12 (ΦΕΚ 1200/11-4-2012 τεύχος Β) Υ.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων.», καθώς και την αριθ. Π.Α.Υ. Α- 575/22-10-12 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1)  Διαμ. ασιλακοπούλου,2) Χρ.Σπηλιωτόπουλος,3)  Θεοφ. Σταυρόπουλος, 4) Παν. Ασημακόπουλος, 5) Βασ. Ανδρουτσόπουλος, 6) Γ.Ντίνος, 7)  Δημ.  Καλαμίδας,8)  Παν. Μπερούκας, & 9) Θεοφ. Σπηλιόπουλος,
  Ο μ ό φ ω ν α  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Να εγκρίνει την αναγκαιότητα της απευθείας ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή εκπόνησης της μελέτης : «Πολεοδομική μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», η οποία θα ανέλθει με το ΦΠΑ έως το ποσό των 9.280,35 € και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 45-7413 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !