ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • 2 Αυγ 2013

  Νέες καθυστερήσεις στην εργολαβία «σκούπα» της ΕΡΓΟΣΕ Κιάτου Ροδοδάφνης...

  Κώστας Σπηλιόπουλος: Η εργολαβία «σκούπα» Κιάτου Ροδοδάφνης αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Οκτώβριο του 2013 λόγω εκκρεμοτήτων που υπάρχουν από τη διαλυθείσα εργολαβία. Οι περιπέτειες του «πολύπαθου» σιδηροδρομικού έργου στη βόρεια Πελοπόννησο, φαίνεται ότι δεν έχουν τελειωμό.
  Εδώ και δέκα χρόνια, έχουμε εξοικειωθεί με τις αλλεπάλληλες αλλαγές ημερομηνιών τόσο στην έναρξη, όσο και στην ολοκλήρωση των δημοπρατούμενων τμημάτων του  νέου σιδηροδρομικού δικτύου από το Κιάτο στο Αίγιο και ακολούθως στην Πάτρα…
  Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα και παρακάτω, η «καρκινοβατούσα» εργολαβία τής «Μηχανικής» ουσιαστικά διακόπηκε οριστικά μετά την πλημμύρα τού Φεβρουαρίου 2012 στο Θολοπόταμο Αιγείρας και τυπικά η ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε και στην τυπική διάλυσή της, τον Ιούνιο του 2012…
  Έκτοτε, είχαμε αλλεπάλληλες ανακοινώσεις ημερομηνιών για την επαναδημοπράτηση του συγκεκριμένου τμήματος, (Φεβ. 2013, Μάιος 2013, Ιούλιος 2013 κλπ)  οι οποίες αναιρούνται από νεότερες…
  ‘Έτσι και πριν μερικές μέρες, ο Πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κώστας Σπηλιόπουλος κατά την επίσκεψή του στα εργοτάξια της Δυτικής Αιγιαλείας, λόγω της επικείμενης έναρξης των εργασιών Ροδοδάφνης –Ψαθόπυργου, ανακοίνωσε ότι "η πολύαναμενόμενη εργολαβία «σκούπα» Κιάτου Ροδοδάφνης αναμένεται να δημοπρατηθεί τον Οκτώβριο του 2013 λόγω εκκρεμοτήτων που υπάρχουν από τη διαλυθείσα εργολαβία."
  Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει με τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις (φαστ τρακ), ότι οι εργασίες στη διαλυθείσα εργολαβία ίσως να ξεκινήσουν προς τα τέλη του 2014…!
  Για τους αναγνώστες τού «Φ», αυτό το πρόβλημα ήταν γνωστό από τον Σεπτέμβριο 2011, όπου είχα γράψει:  …Κα­νείς ό­μως δεν λέ­ει για­τί πα­ρα­μέ­νει ε­δώ και πο­λύ και­ρό σε “α­φά­νεια” η συ­νέ­χι­ση της ερ­γο­λα­βί­ας της “Μη­χα­νι­κής” σε Δερ­βέ­νι, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νο κλπ. Το ε­ρώ­τη­μα, αν θα δο­θεί σε άλ­λον ερ­γο­λά­βο και με ποια δια­δι­κα­σί­α θα ξε­μπλο­κά­ρει η συ­νέ­χι­ση των ερ­γα­σιών, ο­φεί­λουν να το α­πα­ντή­σουν, κα­θώς και το με­τά α­πό πό­σα χρό­νια θα δο­θεί η ερ­γο­λα­βί­α α­γο­ράς και το­πο­θέ­τη­σης των σι­δη­ρο­τρο­χιών... http://froyros.blogspot.gr/2011/09/blog-post.html

  Περιληπτικό ιστορικό του έργου Κιάτου – Ροδοδάφνης:   
  __Μάρτιος 2007: Τρανταχτό παράδειγμα, η μεγάλη εργολαβία που κατακυρώθηκε στη «Μηχανική» στις 13 Μαρτίου 2007 (υποδομή Κιάτο – Ροδοδάφνη) σύμ­φω­να με την τότε α­να­κοί­νω­ση της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, έπρεπε να δο­θεί στην κυ­κλο­φο­ρί­α μέ­χρι το Αί­γιο τον Δε­κέμ­βριο του 2010..... Δύο μέρες αργότερα (15 Μαρ­τί­ου 2007) ο Υ­πουργός Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, κ. Μι­χά­λης Λιά­πης, ε­πι­σκέ­φθη­κε την Α­χα­ΐα. Ο κ. Λιά­πης έ­φτα­σε λί­γο με­τά τις 10 το πρω­ί στο Δη­μαρ­χεί­ο της Πά­τρας, και αργότερα τις σήραγγες Πλατάνου, όπου ο Υ­πουρ­γός υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι «μέ­σα στην ε­πό­με­νη 5ε­τί­α η Πά­τρα θα συν­δέ­ε­ται με την Α­θή­να με έ­ναν σύγ­χρο­νο σι­δη­ρό­δρο­μο …» http://froyros.blogspot.gr/2008/04/blog-post_4961.html
  __Τον Σεπτέμβριο του 2009 γράψαμε: “Συμφωνία κυρίων”; η μακρόχρονη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων Κιάτου – Πάτρας
  Ό­νει­ρο θε­ρι­νής νυ­κτός φαντά­ζει πλέ­ον η, ε­ντός των συμ­βα­τι­κών προ­θε­σμιών (μέ­χρι το 2011), ο­λο­κλή­ρω­ση τού νέ­ου σι­δη­ρο­δρό­μου Κιά­του – Ρο­δο­δάφ­νης.
  Αυ­τό, μάλ­λον, συ­νει­δη­το­ποί­η­σαν οι ε­μπλε­κό­με­νοι φο­ρείς και προ­έ­βη­σαν σε (οριστική) δια­κο­πή των δρο­μο­λο­γί­ων α­μέ­σως με­τά το δε­κα­πε­νταύ­γου­στο, προ­κει­μέ­νου να ξα­να­πά­ρει μπρο­στά η κα­τα­σκευα­στι­κή “μη­χα­νική”, α­φού τα έρ­γα σχε­δόν στο σύ­νο­λό τους εί­χαν πα­γώ­σει (ά­γνω­στο για­τί) το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα.. http://froyros.blogspot.gr/2008/04/blog-post_1276.html
  __Στις 12 Μα­ΐ­ου 2011 γράψαμε: Καταθλιπτικό τοπίο, τα «εγκαταλελειμμένα» έργα...Κινητικότητα, σε υψηλό επίπεδο, για να "ξεβαλτώσουν" τα Έργα ΟΣΕ... Ερ­γο­λα­βί­α «πα­κέ­το» (;) Σύμ­φω­να με α­πο­κλει­στι­κή πλη­ρο­φό­ρη­ση της ε­φη­με­ρί­δας μας, αυ­τό α­πο­σκο­πού­σε και η έ­ντο­νη κι­νη­τι­κό­τη­τα που υ­πήρ­ξε το πρω­ι­νό τής Πέ­μπτης 12 Μα­ΐ­ου 2011, στην Α­να­το­λι­κή Αι­γιά­λεια… http://froyros.blogspot.gr/2008/04/blog-post_30.html
  26 Ιουνίου 2012 Νέα επιβεβαίωση "Φ" σε, προ 14αμήνου, ρεπορτάζ για ΕΡΓΟλαβία "σκούπα"
  Σε ρεπορτάζ τού ypodomes.com, το οποίο αναρτήθηκε στις 23 Μαΐου 2012 και αφορούσε το γνωστό θέμα της διάλυσης της εργολαβίας Εμφιετζόγλου στα ΕΡΓΑ ΟΣΕ Κιάτου Ροδοδάφνης, αναφέρονται επιπλέον και τα εξής:  «Η απόφαση της ΕΡΓΟΣΕ είναι να γίνει μία συνολική επαναδημοπράτηση «σκούπα» που θα περιλαμβάνει και τα υπολειπόμενα έργα των δύο έργων, όλες τις υπόλοιπες εκκρεμότητες από άλλες εργολαβίες, ενώ θα συμπεριληφθεί και η επιδομή σε όλο το τμήμα από το Κιάτο μέχρι τη Ροδοδάφνη.»   Ο «Φ», τον Μάιο του 2011, είχε αναφερθεί για  Ερ­γο­λα­βί­α «πα­κέ­το» 

  Ιούν. 2012: Μήπως προσπαθούν να βάλουν την Αχαΐα στο κλαμπ τού …“Αβδηριτισμού” ;

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !