8.6.14

4-6-2014 - Έργα Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Πατρών {Αιγείρα)


Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή ημιστεγάστρου, από όπου θα διέλθει ο κλάδος ανόδου (προς Κόρινθο)