9.6.14

Η νέα «επικαιροποιημένη» απόφαση για «Δανειοθαλάμους» αδρανών στην Κορίνθου – Πατρών

Σε πλήρη εξέλιξη, πλέον, τα έργα κατασκευής στην Κορίνθου – Πατρών. Πολύ μεγάλες και οι ανάγκες σε αδρανή υλικά, με δεκάδες φορτηγά να μεταφέρουν καθημερινά εκατοντάδες κυβικά, από και προς τους κατασκευαζόμενους νέους οδικούς κλάδους (Κριός ποταμός κλπ), διερχόμενα από την παλαιά Εθνική Οδό. Εκτός, όμως, από τους δανειοθαλάμους που περιγράφονται παρακάτω, οι κατασκευαστικές εταιρείες ήδη ξεκίνησαν να φέρνουν αδρανή με πλοία στο λιμάνι Αιγίου από ιδιωτικά νταμάρια νησιών (Λέρος κ.α.)
Σύμφωνα δε, με πληροφορίες, προ εξαμήνου είχε διερευνηθεί αν θα μπορούσε να προσεγγίζουν οι φορτηγίδες με αδρανή στο Λιμανάκι των Μαύρων Λιθαριών, κάτι που δεν προχώρησε αφού η προσέγγιση στο σημείο (από ξηρά και από θάλασσα) δεν βοηθούσε στη φορτοεκφόρτωση. 
ΘΕΣΗ "ΠΑΛΙΟΣΤΑΦΙ∆Α"
Έτσι η παραλιακή ζώνη μεταξύ Κριού και Κράθη τους τελευταίους μήνες δεν «γλίτωσε» από το καθημερινό κυκλοφοριακό πανδαιμόνιο, το οποίο θα ήταν πολύ χειρότερο αν είχε ολοκληρωθεί το τρένο και δεν χρησιμοποιείτο η μισοτελειωμένη γραμμή ως εργοταξιακός δρόμος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A΄
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Τροποποίηση της υπ. αρ. 104892/16.6.2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κόρινθος – Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο», ως προς τους πρόσθετους χώρους λατομείων και δανειοθαλάμων στους Νομούς Κορινθίας και Αχαΐας για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου …Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων, παρασκευή σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κλπ.) να εξασφαλιστούν:
α) από τις εκσκαφές του έργου
β) από τους χώρους που έχουν λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση με την έγκριση ΕΤΜΕ
Δημιουργία δανειοθαλάμου στη θέση Παλιοσταφίδα Δημοτικής Ενότητας Ακράτας. Έγκριση 121555/23-2-2010
Αναλυτικά:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΛΙΟΣΤΑΦΙ∆Α" ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤ/∆ΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΤΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ: Οδοποιία / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δυτικής Ελλάδας / ΝΟΜΟΣ Αχαΐας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 4-2-2010 / ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 121555
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Πουρνάρας / ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121555
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23-2-2010 / ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Θετική
Και άλλοι δανειοθάλαμοι στην υπόλοιπη Αιγιαλεία

Θέση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ) , θέση ΤΣΑΜΠΑ, θέση ΧΑΤΖΗΣ (ΜΕΓΑΝΙΤΗΣ), στη θέση ΚΑΤΩ ΜΑΥΡΙΚΙ (Σελινούντας)